رایانش زیستی

رایانش زیستی شامل توسعه و بکارگیری روشهای تئوریک مدلسازی ریاضی تکنیکهای شبیه سازی محاسباتی تحلیل و انالیز داده ها در حوزه زیست شناختی و حوزه های رفتاری و سیستمهای اجتماعی میباشد و شامل روشها و الگوریتمهای پیشرفته محاسباتی مبتنی بر بستر فناوری اطلاعات جهت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها و سیستمهای زیست شناسی و استفاده از نتایج ان در مدلسازی و پیش بینی های کاربردی در جهت رفع مشکلات و پاسخ به مسائل پر اهمیت در این حوزه می باشد .
رایانش زیستی به عنوان شاخه علمی بین رشته ای ، ترکیبی از علوم محتلف از جمله : علوم رایانه ای ، ریاضی کاربردی ، آمار ، پزشکی ، علوم دارویی ، بیوشیمی بیوفیزیک ، بیولوژی مولکولی ، اکولوژی ، ژنتیک و علوم شناختی میباشد.
با توجه به رشد قدرت پردازش کامپیوترها و قابلیت استفاده از بستر وب جهت تعامل و یکپارچگی داده ها در حوزه های محاسباتی پیجیده به صورت توزیع شده ، رایانش زیستی توانایی زیادی در استخراج دانش از داده های فوق العاده پیچیده زیست شناسی پیداکرده است که موجب رشد سریع موقعیت این شاخه از علم در بازار تجاری در حوزه های کشاورزی ، پزشکی ، ژنتیک ، زیست شناسی و شاخه های علوم مرتبط شده است.
بیوانفورماتیک : اصول علوم و فناوری اطلاعات را را برای ایجاد تنوع ، راهبردها و بکارگیری و فهم بیشتر داده های زیستی بکار میگیرد، پژوهش ، توسعه یا بکارگیری رویکردها و ابزارهای محاسباتی در جهت گسترش استفاده بیولوژی ، پزشکی ، داده های سلامت یا رفتاری ، شامل بازیابی ، ذخیره سازی ، سازمان دهی ، آرشیو ، تجزیه و تحلیل و بصری سازی داده ها می باشد .
رایانش زیستی ، رویکردهای محاسباتی و ریاضی را برای پاسخگویی سولات آزمایشگاهی و توصیف تئوریکی حوزه بیولوژی بکار می گیرد و توسعه و استفاده از روشهای تئوری و نظری و تحلیلی داده ای ، مدلسازی ریاضی و تکنیکهای شبیه سازی برای مطالعه سیستمهای رفتاری ، بیولوژیکی و احتماعی می باشد اگر چه رایانش زیستی و بیوانفورماتیک حوزه هایی مجزا هستند آنها در بعضی زمینه ها همپوشانی دارند.
بیوانفورماتیم و رایانش زیستی دارای ریشه ای مشترک در علوم حیاتی ( Life Science ) با بکارگیری علوم و فنائری های اطلاعاتی و رایانه ای می باشند. هردو دارای رویکردی های میان رشته ای از قبیل ریاضیات ، علوم کامپیوتر ، آمار ، فیزیک ، زیست شناسی و علوم رفتاری هستند.

 

فارسی